POLSKA LIGA JEŹDZIECKA 2020  

 

KALENDARZ ROZGRYWEK 2020 

01-03.05   Bogusławice 

15-15.05   Michałowice 

19-21.06   Olsza 

09-12.07   Jakubowice 

24-26.07   Warka 

31.07-02.08   Sopot

14-16.08   Drzonków 

28-30.08   Gałkowo

25-27.09   Finał VLN Warnik 

 

ORGANIZATOR PLJ Sezon 2020 - Akademia Jeździecka VERSO LA NATURA

Dyrektor SportowyDaniel Jaśkiewicz

Pula Nagród za klasyfikację końcową 155.000 PLN

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody

(na sezon 2020)

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski (dalej DPP) jest Polski Związek Jeździecki (dalej PZJ) a jej koordynatorem VLN Adamus Spółka Jawna (dalej koordynator).

2. Cykl PLJ będzie składał się 7-9 zawodów kwalifikacyjnych oraz finału.

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy zrzeszeni i bez przynależności klubowej oraz zawodnicy zagraniczni zrzeszeni w polskich klubach. 

4. W klasyfikacji finału PLJ zostanie uwzględniony zawodnik, który brał udział w minimum  dwóch zawodach kwalifikacyjnych PLJ.

5. Zawody kwalifikacyjne rozgrywane będą u poszczególnych Organizatorów Zawodów Kwalifikacyjnych PLJ zgodnie z wpisem do kalendarza PZJ 

6. Organizator Zawodów Kwalifikacyjnych zobowiązany jest do wpłaty 10.000zł na konto PZJ na poczet puli nagród finałowych PLJ.

7. Koordynator zastrzega sobie  prawo   zmiany organizatorów poszczególnych kwalifikacji PLJ (powołanie nowych na  ich miejsce)w przypadku nie dokonania przez tych organizatorów wpłaty deklarowanej kwoty 10.000zł na konto PZJ do dnia 31.10.2019 .

8. Suma wpłat od wszystkich Organizatorów Zawodów Kwalifikacyjnych zostanie przekazana przez PZJ na poczet puli nagród finału PLJ.

9.W klasyfikacji ogólnej w przypadku rozegrania 7 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będą brane wyniki z 4 najlepszych zawodów; w przypadku rozegrania 8 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 5 najlepszych wyników; w przypadku rozegrania 9 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 6 wyników, itd

10. Za prowadzenie klasyfikacji PLJ w zawodach kwalifikacyjnych odpowiedzialny jest koordynator rozgrywek PLJ. Koordynator zobowiązuje się do przesłania po każdych zawodach kwalifikacyjnych kompletnej klasyfikacji do biura PZJ w celu ich ewentualnej weryfikacji. Za prowadzenie klasyfikacji w zawodach finałowych odpowiedzialny jest organizator Finału na podstawie klasyfikacji łącznej po wszystkich zawodach kwalifikacyjnych przekazanej przez koordynatora i sprawdzonej przez PZJ. 

11. Zawody PLJ są wpisane i oznaczone w kalendarzu PZJ.

12. W wyjątkowych przypadkach można odwołać maksymalne dwa z zaplanowanych na dany sezon zawodów kwalifikacyjnych.

13. W przypadku wszelkich niejasności decyzje podejmuje Koordynator PLJ.

14. Kategorie:

Złota - na poziomie finału rundy złotej odpowiadającej dużej rundzie na ZO(konkurs Grand Prix145 cm).

Srebrna - na poziomie finału rundy srebrnej odpowiadającej średniej na ZO(konkurs 135 cm).

Brązowa- na poziomie finału rundy brązowej odpowiadającej małej na ZO(konkurs 125 cm).

W kategorii Brązowej mogą startować zawodnicy, którzy posiadają II i III klasę sportową (I klasa sportowa lub wyższa wyklucza udział w tej kategorii) i nie startują w rundzie Złotej. Jeżeli zawodnik startujący w kategorii Brązowej w trakcie trwania rozgrywek zdobędzie I klasę sportową może pozostać w tej kategorii do momentu zakończenia rozgrywek i będzie w niej klasyfikowany pod warunkiem, że nie weźmie udziału w rundzie Złotej. W kategorii Brązowej nie mogą startować zawodnicy, którzy przez ostatnie 3 lata (od 2017 włącznie) startowali w Mistrzostwach Polski,Halowym Pucharze Polski oraz Halowych Mistrzostwach Polski w kategoriach Młodych Jeźdźców i Seniorów.  Zawodnicy, którzy w trakcie trwania rozgrywek PLJ biorą udział w kategorii Młodych Jeźdźców lub Seniorów nie mogą startować w kategorii Brązowej. W przypadku jeżeli zawodnik rozpoczął rywalizację w kategorii Brązowej i wystartował w rundzie Złotej zostanie wyeliminowany z klasyfikacji rundy Brązowej, a zdobyte punkty zostają anulowane.

 

§ 2. Zawody kwalifikacyjne:

1. Zawody kwalifikacyjne PLJ rozgrywane są przez 3 trzy dni i odbywają się w randze ZO2* (CSN2*).  Minimalna pula nagród pieniężnych  to 45.000zł . Podczas zawodów kwalifikacyjnych dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych konkursów, a także rundę młodych koni jednakże musi być przeznaczona na ten cel dodatkowa pula nagród pieniężnych. W przypadku większej ilości koni niż 200 organizator zawodów może rozegrać 4 dniowe zawody,lecz musi ten fakt uzgodnić z koordynatorem, a także zgłosić  do wiadomości wszystkich zawodników biorących udział w zawodach.

2.Wszystkie zawody kwalifikacyjne będą odbywać się na takich samych warunkach zawartych w propozycjach zawodów.

3.Każdy zawodnik w konkursie kwalifikacyjnym może wystartować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ będzie brany pod uwagę lepszy wynik uzyskany w konkursie. Natomiast nagrody finansowe zostaną podzielone zgodnie z wynikami konkursu.

4.Konkurs kwalifikacyjny do PLJ w kategorii  Złotej jest konkursem Grand Prix i będzie rozgrywany według zasad  Art. 238.2.2

5. Konkursami kwalifikacyjnymi do PLJ w kategoriach Srebrnej i Brązowej będą konkursy rozgrywane według zasad Art.238.2.2

6. Konkursy kwalifikacyjne DPP są konkursami drużynowymi. Trener drużyny powołuje skład 6-cio osobowy. Skład raz powołany przez klub nie może ulec zmianie przez wszystkie kwalifikacje. W konkursie startuje 3 lub 4 zawodników z danej drużyny,do wyniku drużyny liczą się trzy najlepsze wyniki.Wysokość przeszkód minimum 125cm, rozgrywka 130cm.  W przypadku jednakowej liczby punktówdrużyn, zwycięzcę rozstrzygnie rozgrywka na punkty i czas, do której przystąpi wytypowany przez drużynę  jeden z zawodników danej drużyny. O kolejności starów drużyn   decyduje losowanie, o kolejności startów poszczególnych zawodników w drużynie decyduje trener drużyny.

7. Aby wziąć udział w konkursie Grand Prix w poszczególnych zawodach kwalifikacyjnych należy wystartować w poprzedzających dwóch konkursach o wysokości 140 cm. Do konkursu Grand Prix zakwalifikować się  może 50% najlepszych zawodników( suma punktów z poprzednich dwóch konkursów danej edycji o wysokości 140 cm liczone z tabeli punkacji indywidualnej zawodników ) jednak nie więcej niż 25.

 

Punktacja Indywidualna zawodników

 

 

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punkty

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

Punktacja drużynowa

Miejsce

1

2

3

4

5

Punkty

5

4

3

2

1

 

§ 3. Zawody finałowe:

1. Zawody finałowe PLJ rozgrywane są przez 3 trzy dni i odbywają się w randze ZO2* (CSN2*).  Łączna pula nagród pieniężnych to 200.000 zł .  Zawody finałowe składają się z półfinałów, które będą rozegrane w pierwszym i drugim dniu zawodów według Art.274.1.5.3  oraz finału w trzecim dniu. Punkty za zajęte miejsca liczone są jak w konkursach kwalifikacyjnych z przelicznikiem X2. Konkurs  DPP jest rozgrywany tylko jako finał i może być rozegrany w pierwszym lub drugim dniu zawodów z Art238.2.2 .

2. Finał zawodników indywidualnych będzie rozgrywany jako konkurs dwunawrotowy dokładności  Art.273. Kolejność startu w finale ( w 1 i 2 nawrocie według zajmowanych miejsc ).

3. W kategoriach indywidualnych po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych  dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursach półfinałowych i konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie finałowym.

4. W DPP po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim drużynom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie finałowym.

5.Zawodnicy indywidualni oraz  drużyny  które zostaną sklasyfikowane na miejscach 1-3 poza nagrodami  otrzymają medale, puchary, szarfy oraz derki.

 

Tabela podziału puli nagród

 

 

Lp

Klasa konkursu

Art.

Rodzaj konkursu

pula

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

25%

 

Dzień I

1

R. BrązowaN

Art.274.5.3

dwufazowy

1500

500

350

250

100

100

50

50

50

50

2

R. Srebrna C

Art.238.2.1 

zwykły

2250

750

500

300

200

150

100

100

100

50

3

R. Złota CC

Art.274.5.3

dwufazowy

4000

1200

900

600

400

300

200

200

100

100

4

R. DPP

Art.238.2.2

drużynowy

5000

2500

1500

1000

 

 

 

 

 

 

 

Dzień II

5

R. Brązowa N

Art.238.2.1 

zwykły

1500

500

350

250

100

100

50

50

50

50

6

R. Srebrna C

Art.274.5.3

dwufazowy

2250

750

500

300

200

150

100

100

100

50

7

R. Złota CC

Art.238.2.1 

zwykły

4000

1200

900

600

400

300

200

200

100

100

 

Dzień III

8

R.BrązowaN1PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

3500

1000

750

550

400

300

200

150

100

50

9

R. Srebrna C1PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

5500

1500

1050

800

650

500

400

300

200

100

10

R. Złota CC1 PLJ

Art.238.2.2.

Z rozgrywką

15500

5500

3500

2500

1600

900

600

400

300

200

                                                    Suma      45.000

 

Nagrody pieniężne za klasyfikację ogólną PLJ 155.000 PLN 

Runda

Pula

Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 3

Miejsce 4

Miejsce  5

Miejsce  6

Miejsce 7

Miejsce   8

25%

Złota

90.000

33000

22000

14000

8600

5000

3000

2200

1200

1000

Sebrna

35.000

13000

6500

5000

3500

2500

2000

1250

750

500

Brązowa

20.000

7000

4000

2500

2000

1500

1250

750

500

500

DPP

10.000

5000

3000

2000

 

 

 

 

 

 

 

Organizator PLJ sezon 2020  

 

 

 

Wrzuć na Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE STORE 
EQUI FASHION
 
 
 
1. Grzegorzewski Adam 1480
2. Grundkowska Monika   444
3. Milczarek Nina 238
4. Żołądkiewicz Maciej   197
5. Seroka Anna  179
6. Pawlicka Dajana 176
7. Kubiak Jakub 140
8. Kałdonek Martyna  139
9. Klein Olaf  136
10.Szmytka Michalina  126

30/09/19 

1. Kierznowska Aleksandra 935
2. Lewicki Filip    581
3. Suska Juliana 423
4. Lehmann Dalia 375
5. Lewandowski Aleksander 282
6. Kawa Aleksandra  201
7. Błaszczak Julia  195
8. Babiak Filip  189
9. Bado Gabriela  174
10 Skrobacz Olga 161

 30/09/19

1.Pietrzak Daria 2475
2 Zawadzka Eliza 2175
3. Biegalska Iga  2129
4. Kucharska Zuzanna 2083
5. Jabłońska Julia  1977
6. Kozioł Klara 1680
7.Jannasz Wiktoria  1632
8. Marchwicka Maja 1352
9. Brańka Borja Maria  1206
10. Kłapińska Laura 1185

 05/09/19

1. Pliem Perka Martyna  575
2. Śliwiński Antoni 529
3. Skotarczak Nel 479
4. Sówka Nell   476
5. Sówka Nell  472
6. Piontek Barbara 421
7  Pięta Julia  366
8.Pellowska Paulina 340
9. Pawłowska Kornelia 307
10.  Czeszejko Sochacka Lena  260

 05/09/19

1. Piontek Helena 473
2. Szeszuła Zuzanna  297
3. Bednarczyk Julia  296
4. Mycio Oliwia 215
5. Bar Karolina 183
6  Padalak Maria 171
7. Żuk Kaja 164
8. Sondej Zofia  111
8. Pietrzak Piotr  110
10.  Panarowicz Nikola  104

 05/09/19

1. Henzel Dominika  1050
2. Kamińska Agata 831
3. Derda Agata 721
4. Osuch Aleksandra 707
5. Płatek Oliwia  677
6. Styła Olga 476
7. Konarska Marta 444
8. Heydel Karolina  368
9.  Tuliszkiewicz Olga  355
10.  Piontek Helena  308

 05/09/19

1. Friedman Maja Bella 488
2. Wawryniuk Nela  275
3. Budzyńska Zofia 242
4  Jurzak Franciszek 220
5. Leszek Karwańska Wiktoria 129
6. Okupny Wiktoria  119
7. Iwaszczuk Alicja  111
8.  Bar Karolina  60
9.  Gramza Amelia  45
10   Jędrychowska Aleksandra  35

 05/09/19